تبلیغات
دنیای اسرارامیز - راز ایرانشهر كشوری با شهروندانی بی شهر؟!
سه شنبه 30 مهر 1392  02:58 ب.ظ
توسط: ali harandi

شاید درباره ی ایران ساسانی بسیار خوانده ایم و شنیده ایم و روزگار پر فراز و نشیب آن ... براستی درباره ی آن هر چه بیشتر خوانده ایم كمتر دریافته ایم و هر چه بیشتر جستجو كرده ایم كمتر یافته ایم.... آیا این خود به تنهایی شگفت و شگرف نیست؟ زیرا در جهان ما اگر كسی بخواهد از رازی پرده بر دارد و یا نایافته ای را بیابد یا گوشه های تاریكی از تاریخ یا هر چیز دیگر را روشن سازد به كاوش و پژوهش دست می یازد و با این ابزارهای نوین دانشورانه گمشده خود را می یابد و بر دانش خود و دیگران می افزاید اما درباره ی تاریخ تاریك ایران این درست وارونه است!!!...این كارها و تلاشها نه تنها سودی برای بازكردن گوشه های تاریك آن نداشته كه بر رازآمیز بودن و پیچیدگی گزاره های آن نیز افزوده است! تا جایی كه پ‍وهشگر بیچاره و درمانده را وادار به این اندیشه كرده كه باید از تلاشهای خود پشیمان گشته و آرزو كند كه ای كاش هرگز در این میدان كمر به كاوش نبسته بود.

یكی از این رازها چنانكه در عنوان این دیباچه آورده شده ساختار پیچیده و بسیار رازگونه كشوری است كه آریانهای زیونده در آن در روزگار ساسانی آن را ایرانشهر و مردمش را ایرانشهری(=شهروندان ایران=به پهلوی ارانشهریگ(eranshahrig ) ) میخواندند و مردمان دیگر كشورها را انیرانی(= به پهلوی آنیرانیگ(aniranig) ) می نامیدند .

راز بزرگ ما هم در اینجاست . رازی كه تنها با تبار آریایی(آریانی فرازمینی) این مردمان در پیوند بوده و از دیدگاه بنده (زریچهر جمشیدی فر) تنها با این باور و اندیشه كه باید این مردمان رازآمیز ریشه و تباری كیهانی داشته باشند گشودنی است و هیچ راه دیگری برای برگشودن آن به چشم نمی خورد .

اكنون می خواهم این چیستان بزرگ را بازگو كنم و بگویم كه چه رازی در این میان می تواند نهفته باشد؟

برای این كار بیایید برگردیم دستكم به 1500 سال پیش  به ایران بزرگ آن روزگار كشوری با استان ها و شهر ها و روستاهای گوناگون و پرشمار و گویشها و زبانها و ن‍ژادهای بسیار كه شاید بسیاری از مردمانش در درازای زندگی خود یك بار هم پا را از دروازه ی شهر یا روستای خود فراتر ننهاده باشند و اندازه و بزرگی جهان از دیدگاه آنها تنها به بزرگی همان شهر یا روستای زادگاهشان بود و شاید در خرد و اندیشه ساده و بی آلایش آنها انگاره ی درست و فراگیری از كشورشان هم كشیده و پی ریزی نشده بود و خوی میهنی (به گفته امروزی ها حس ناسیونالیستی) آنها هم در بازه و اندازه ی روستا یا شهر و تیره و تبارشان شناخته می شد و در همان مرز پایان می یافت  و همه كشور و میهن آنها همان شهر و یا روستا یا آبادی شان بود كه چكیده ای بود از مام میهن بزرگشان ایران ساسانی و نه بیشتر از آن (چنانكه امروزه نیز این گزاره را می توان در بساری از روستاهای دورافتاده بیشتر كشورها دید)

به روشنی پیداست كه در میان چنین مردمانی آیین "نام و نشان" كه در آن روزگار ابزاری بود برای بازشناسی آنها از یكدیگر و به ویژه این گزاره برای سامانه ی فرمانروایی ارزش بسیاری داشت زیرا  می دانیم كه دستكم در آن روزگار  هنوز ابزارهای پیشرفته ای مانند شناسنامه های امروزی یا ID Card ها در دست نبود كه از پس این كار بر آید. از سوی دیگر با بینشی كه در نوشته های بالا درباره مردمان 1500سال پیش بدست دادم روشن است كه آیین "نام و نشان" یا همان نامگذاری چنین روایی داشت كه برای بازشناسی مردم از یكدیگر از روش نامگذاری به این شیوه : نام كوچك یا همان نام + نام پدر+پسوند "آن"( برای نمونه نام هایی چون كرتیر هرمزان یا آذرباد مارسپندان یا مزدك بامدادان و... در دست است )  كمك گرفته می شد كه گاهی اگر یك خانواده یا تیره یا خاندان بسیار بزرگ و پرآوازه بودند به جای بخش دوم (نام پدر + پسوند ان) نام خاندان چایگزین می گشت . ( برای نمونه در خاندانهایی چون كارن پهلو یا سورن پهلو از این روش بهره می بردند) اما این روش كاستی و افتادگی بسیار پر رمز و رازی دارد كه رازپردازی من در آن نهفته است . كاستی ای كه سخنان و ناگفته های  بسیاری در دل خود دارد و تا كنون كسی آنها را باز نگفته و تنها آقایان مرادی غیاث آبادی و پورپیرار پیش از این نگاهی گذرا به آن داشته اند بی آنكه بتواند درست آن را ریشه یابی كنند یا آنكه پاسخ درست و درمانی به آن بدهند.

این كاستی یاد شده همان بخش سوم كار نامگذاری  است چنانكه از روزگار كهن تا امروزه نیز در نزد بیساری از مردمان و نژادها این روش دیده شده و بسیار هم كارایی داشته است  زیرا در زمینه شناسه یا همان شناسایی بسیاری از مردمان همنام و نشان به سامانه فرمانروایی كمك شایانی كرده و چنانكه گفتیم پسوند سوم نام یا همان پسون دوم نشان كه نام روستا یاشهر یا استان باشد راهكار خوبی برای این شناسه بوده و چنان كارایی داشته كه تا امروزه نیز این روش روایی دارد .   اما با شگفتی هر چه بیشتر می بینیم كه این بخش كه نام شهر و یا زادگاه یا دستكم نام استان و سرزمین بومی مردم ایران ساسانی می باشد برای شناسه ی ایرانیان در ان روزگار به كار نرفته و افتادگی رمزآلودی در این زمینه دیده می شود  و این گزاره چندان نهادینه شده بود كه ایرانیان پرآوازه ی هم كه یاد و نامی از آنها در تاریخ بر جای مانده هم به درستی روشن نیست كه از كدام شهر و استان بوده اند یا اینكه دستكم زادگاهشان كجا بوده است؟؟!!!

برای نمونه هیچ نشانی از زادگاه  كرتیر بزرگترین موبد روزگار ساسانی در دست نیست و او را تنها با نام كرتیر هرمزدان(كرتیر پسر هرمزد) باز می شناسند همچنین از موبدان بزرگ دیگری چون آذرباد مارسپندان و ارداویراز و ....یا حتی از بزرگان درباری چون بزرگمهر بوختگان(بزرگمهر پور بوختگ) وزیر فرزانه انوشیروان نشانی شهری و یا زادگاهی دیده نمی شود و از این نمونه ها بسیار در دست است. كسانی هم كه  اگاهی در تاریخ از زادبوم و یا شهر زادگاهشان در دست است این آگاهی ها چندان كمكی به بازشناسی زادبومی آنها نكرده و برای نمونه ما نمی دانیم كه مانی از پارس بوده یا از بابل در میانرودان و یا دستور دینیار(سلمان فارسی) از بدخشان بوده یا از اسپادان یا كازرون؟!!! براستی چه رازی در این میان میتواند نهفته باشد؟؟!!!براستی چرا از میان همه ی این اگاهی ها تنها زادبوم و شهر و سرزمین آنها كه در نزد بسیاری از آنها نه تنها نشان از كجایی بودنشان كه نشان از تبار و نژادشان نیز داشت (برای نمونه سرزمینهای گیلان و مازندران(=كه دو نژاد گیل و دیلمان در ان میزیند)) افتاده و گمشده یا اینكه پوشیده و پنهان مانده است؟آیا آنها مردمانی بیزادبوم و سرزمین مادر بودند یا اینكه براستی از جهانی دیگر به این فلات امده بودند؟*

از سویی اگر ما آرین های روزگار ساسانی را تنها مردمی چونان دیگر نژادها و مردمان بومی كشور های دیگر بدانیم و بشناسیم كار بسیار پیچیده تر خواهد شد زیرا شاید در راه بازگشودن این چیستان دچار این لغزش شویم كه برای رازگشاییمان به ورته و دامان انگاره ها و گزارههای سده بیستم و بیست و یكمی میلادی بیافتیم و برای نمونه بگوییم كه این مردمان (ایرانیان ساسانی ) چنان خوی میهنی (= احساسات ناسیونالیستی) نیرومندی داشته اند كه پیش از اینكه خود را یك خراسانی یا آذری یا استخری یا شوشی و یا گیلانی و ..... بدانند خود را یك ایرانی میدانسته اند و تنها بر آن پای می فشرده اند و این خوی میهن پرستی شان هم چنان ژرف و پرملات بوده كه سایه سنگینی بر شناسه ی زادبومی آنها (بخش سوم سامانه ی نامگذاری) انداخته بوده!‌!‌!‌!‌!.... آری این پرت و پلا گفتن را دنبال می كنیم  بی آنكه بدانیم كه همه ی این انگاره ها گزاره ها(= مفاهیم ) انسان امروزی بوده و هست نه انسان كهن 1500 سال پیش كه بیشتر انگاره ای تیره ای(=عشیره ای و قبیله ای و طایفه ای)  و زادبومی (=-دیاری) داشت تا انگاره ای میهنی ! .....

دستاویز دیگر من در این زمینه رویدادی بود كه به ناگاه پس از كوچ بزرگ آریانهای فلات ایران به اروپا رخ داد و سامانه شاهخدایی ساسانی از این فلات رخت بربست و آن: سربر آوردن ناگهانی نام مردمان بومی و برجای مانده ایران با پسوند شهری و سرزمینی آنهاست . كرمانی ها و رازی ها و اصفهانی ها و خراسانی ها و استخری ها و رامهرمزی ها و ....  به همراه نامهایی كه بسیار اندك و انگشت شمار ریشه آریایی و ایرانی باستان در آنها دیده می شود. براستی چه رویداد بزرگی مگر  به بزرگی یك كوچ بزرگ و دگردیسی نژادی می توانسته چنین پیامد سهمناك و ژرفی را به دنبال داشته باشد؟ آیا ساده انگاری نیست اگر و تنها اگر این فرایند بزرگ را پیامد یورش مشتی عرب مسلمان به كشور بزرگی چون ایران ساسانی باستانی بدانیم ؟


  • آخرین ویرایش:-
can you buy viagra over the counter in croatia
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:28 ب.ظ

I every time spent my half an hour to read this website's posts every day along with a mug of coffee.
http://studioitalia.pl/pl/firma/epoque
شنبه 31 فروردین 1398 05:05 ق.ظ
スーパーコピー時計,素晴らしいブランド偽物時計スーパーコピーN品激安専門店
http://www.vistaprops.com/fr/disponibilite/industriel
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:37 ق.ظ
2017ブランドコピー激安人気新作スーパーコピー最高級偽物専門店!
http://www.mindywenderfitness.com/630182505/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 06:36 ق.ظ
スーパーコピー,ブランドコピー,コピーブランド,シャネルコピー ブランド商品は信頼
http://rondresselphotography.com/boudoir/
شنبه 17 فروردین 1398 12:25 ب.ظ
スーパーコピーブランド財布代引き、激安、安心通販グッチコピー販売しているスーパーコピー ブランド専門店です。コピーブランド,スーパーコピー 代引きN品
What is a heel lift?
دوشنبه 16 مرداد 1396 02:33 ق.ظ
Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your
post is simply nice and i could assume you're an expert on this subject.
Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to
date with forthcoming post. Thanks a million and please
carry on the rewarding work.
What do you do for Achilles tendonitis?
جمعه 13 مرداد 1396 03:26 ب.ظ
Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm
trying to get started and create my own. Do
you require any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
baxtermarzerrljs.soup.io
جمعه 29 اردیبهشت 1396 10:16 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one
is getting more from this website, and your views are fastidious designed for new people.
Sang
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:04 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for
games
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:04 ق.ظ
Hello, this weekend is nice in favor of me, since this moment i am reading this
impressive educational post here at my house.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:02 ب.ظ
Your mode of describing everything in this post
is in fact fastidious, every one be able to without difficulty be aware of it,
Thanks a lot.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 05:56 ب.ظ
Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها
Free Page Rank Tool

پیام نگار