تبلیغات
دنیای اسرارامیز - گنگ دژ یا گرینویچ ؟!
جمعه 27 بهمن 1391  01:17 ب.ظ
توسط: ali harandi

گنگ دژ یا گرینویچ ؟!

عمو زاده های سلمی ما   ،  مدار صفر درجه را اكنون بر گرینویچ لندن نهاده اند . اما قبه الارض و مدار 90 درجه تا چندین سال پیش همیشه در ایران بوده است و طول شهر ها را دانشمندان بر پایه آن پیدا می كرده اند و پیشینه آن به ایران می رسد و بس . این مدار و بخش بندی نیم كره شمالی به هفت اقلیم ،  در نوشته ها ی مسالك و ممالك ، نقشه های كهن  ، صور اقالیم ، صورت الارض ، تحفه الافاق و درونِ اسطرلابهای كهنِ دانشمندان ما  به خوبی به یادگار مانده است .

 گنگ دژِ كهن ،  برابر طول 90 درجه زمین یا قبه الارض یا  اوزین ، مدار مقایسه طولهای زمین است .

 این درجه تا چندین سال پیش در نزد دانشمندان در ایران بوده و باید به جایگاه خود برگردد . و ما هم با ید آنرا نگهبانی كنیم . اگر چه عمو زاده های سلمی ما ، آنرا بر نگزینند .

خواجه نصیر توسی در زبده الهیه  فارسی آورده است :

« وسط اقالیم وسط اقلیم چهارم باشد و آنجا كه طول نود درجه باشد و درازای روز چهارده ساعت و نیم و عرض بقعه سی وشش درجه و ثلثی بتغریب و آن میانه معظم عمارت عالم بود . »

بیرونی خوارزمی در التفهیم فارسی آورده است : 

« قبه الارض چیست :

معنی او میانگاه طول است میان مشرق و مغرب بربع مسكون اندر . و گاهگاه گویند كه او را عرض نیست ، تا بر خط استوا شود . و ندانم كه این رای پارسیانست یا آنِ دیگران .كه كتابهای یونانیان از یاد او خالی اند

        بیرونی خوارزمی آورده است :

« نیمه آبادانی در طول ، بالایِ خط استوا نزد منجمین به قبه الارض معروف است و دایره بزرگی كه از آن بر قطب میگذرد نصف النهار قبه نامیده می شود و هرگاه زمین بشكل طبیعی خود باشد هیچ جایی استحقاق چنین نامی را ندارد مگر آنكه آنجایگاه از شرق و غرب دارای دوری برابر  باشد »

          بیرونی خوارزمی آورده است :

« برای دست یافتن به آنچه می خواستم از بخشیدن مال و جاه دریغ نورزیدم . نیمكره ای به قطر ده ذراع( اَرَش ساختم تا بر روی آن طولها و عرضها را از روی مسافات بیرون آورم . »

   بیرونی خوارزمی آورده است :

«« و اكنون نخست می گویم : آبادانی زمین ، از جهت سیاست و گسترش فرمانروایی ، به  هفت پاره گرد برابر تقسیم شده ، بدان گونه كه شش دایره برابر دایره هفتم برابر آنها را در میان میگیرد . و سبب این گونه بخش كردن آن است كه پادشاهان بزرگ در ایرانشهر جایگاه داشتند كه عراق و فارس  و جبال خراسان است . و از ایشان بعضی در آغاز روزگار و پیش از آنكه مردمان در همه جا پراكنده شده باشند ، بر همه  این كشور ها چیره شده بودند ، و ناگزیر بایستی در میانه جای گیرند تا رسیدن به كامها برای ایشان هموار شود و آنچه كه می خواستند به چنگ بیاورند آسان در درسترس داشته باشند : ... و هریك از این قسمتهای ( هفتگانه ) را كشور نامیدند ، و این كلمه از كلمه كش  ( خط) فارسی برآمده است ، و تو گویی كه این نامگذاری اشاره به آن است كه این كشور ها چنان از یكدیگر جدا شده اند كه نگاشته را خطهایی ( كشه هایی)  از یكدیگر جدا میكند »»

تهرانی در برگ 180 آورده است :

  «« ابو مشعر از زیج شاه استفاده كرده است و خود در مولفاتش اشاره بدان نموده است و ابو ریحان در تحقیق ماللهند مینویسد كه ابو مشعر اوساط را در زیج خود بر دایره نصف النهار قصر گنگدژ نهاده است  . »»

تهرانی در برگ 180 آورده است  : « « نمی دانم كه لغت قبه كه ما چیز كروی برجسته را عموما میخوانیم مانند گنبد و امثال آن با شباهت با كوپه یا كپه فارسی كه در مقدار خاك یا امثال آن یكجا جمع شوند استعمال میكنیم و میگوییم یك كوپه خاك چه ارتباطی دارد و نیز با لغت Coupole  كه عموما در عمارت خاصه قبه رصد خانه ها استعمال میكنند چه مناسبتی دارد ؟» »

 ابو اسحق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری (كرخی) در نوشته فارسی كهن خود نقشه های بیشمار را گرد آوری نموده است.

 « ذكر دریای پارس : 

كنون یاد كنیم بعد از ذكر ولایات شرح دریای پارس ، به حكم آن كی این دریا بر دیار عرب میگردد و بیشتر ولایت اسلام آنست كی این دریا بر حدود آن می گردد ، و شكل آنرا صورت كنیم ، و هر چه به آن پیوندد باز گوییم ، و آغاز آن قلزم گیریم و جانب شرقی یاد كنیم كی به حدود دیارِ عرب در می گردد ، چنان كی یاد كردیم تا عمان ...آنگاه به ساحل هندوستان رسیم تا ساحل تبت . آنگاه به زمین چین رسیم. »

   نگاره – 1   نقشه دریای پارس از مسالك وممالك استخری برگ 70  برای نمونه آورده شده است .

  

 اكنون در پی گنگ دژ پژوهشی كوتاه به نماییم .

    ذبیح بهروز آورده است : 

 « دایره نیمروز یا نصف النهار رصدهای قدیم ایران از سیستان كه آن را بهمین مناسبت نیمروز هم می گفتند میگذشته است . نام خود رصد خانه را ( جاودان كث ) یا بهشت كنگ دژ یا قبه الارض نوشته اند . زاول به معنی ظهر و مزوله كه ساعت آفتابی باشد از كلمه زاول است . زاول و زابل یك كلمه است .

این رصد خانه در عرض 5/33 درجه در وسط دو ساحل شرقی و غربی خشكی جهان واقع است . سبب انتخاب این نقطه برای رصد خانه اینست كه هر وقت در نیمروز ظهر است همه جای دنیای قدیم روز است یا پیش از ظهر یا بعد از ظهر .این كه عرض رصد خانه را 5/33 درجه گرفته بودند برای این بود كه تا عرض 67 درجه شمالی روی  كره زمین قابل آبادانی است و برای این كه رصد خانه درست در وسط آبادانی جهان قرار گیرد این عرض را برای رصدخانه در نظر گرفته بودند .

این بود خلاصه آنچه در زیج ها و كتب تاریخ و لغت راجع به نیمروز و زاول یا زابل و كنگ دژ و بهشت كنگ و جاودان كث نوشته اند  »

این نوشته بر پایه نوشته های بیرونی خوارزمی و گذشتگان آمده است و ذبیح بهروز بر پایه آن پیشنهاد خود را داده است .

پیشنهاد نو:

 درین پیشنهاد مدار 90 درجه مبنای پیشنهادی ذبیح بهروز برای مقایسه طولهای كره های جغرافیایی  پذیرفته شده است و تنها عرض گنگ دژ بر میان هفت اقلیم  و بر همان مدار استوار گشته است .

در بُن دَهِش به نوشته پهلوی آمده است كه :

« كنگ دژبه ناحیت خراسان ، بر زبر دریای فراخكرد است . » برگ128

و در برگ  73 در بُن دَهِش در گزارش كوه ها  آمده است :

« راوگ بشن به زراود است . این جای را باشد كه زراود ، باشد كه راوگ بَشن و باشد كه كَلاد خوانند از دو سوی كوه ، و راه میان ( دره ) است دژ فرود ( آنجا ) است . به سبب دژی كه آنجا ساخته شده است ، این جای را كَلاد دژ خوانند ، در بوم سرخس .»

و در برگ 138 در بُن دَهِش  آمده است كه :

« كَنگدژ را گوید كه ... او راهفت دیوار است : زرین ، سیمین ، پولادین ، برنجین ، آهنین ، كاسگین . »

 [ آبگین هم دارد و   این گوهر ها به هفت اباختر( 7 سیاره ) وابسته است. و سخن نجومی است ] .

در دفتر آتشكده آذر آمده است 

« توس از اقلیم چهارم است ...

توس بن نوذر بعد از مراجعت از قلعه كلات و كشتن فرود و تشویش از كیخسرو آنجا را تجدید و بنام خودش موسوم ساخت » [ فرود پسر سیاوش از دختر پیران ویسه است . ]

مسعودی آورده است :

« سیاوش گنگ دژ را در شرق بركند ساخت كه آتشكده ای داشت»

در بن دهش و دینكرد از بودن « خورشِت چهر ( خورشید چهر )  » در كنگ دژ آمده است .

می بینیم كه واژه« خورشِت چهر ( خورشید چهر )  » با نامِ سازه ی كاخِ خورشید هماهنگ است .  

كنون بشنویم از زبان نگهبانِ دانسته های كهن مان ،

 برای رسیدن به گنگ دژ بنا بر گفته پیر كهن فردوسی توسی بایسته است كه :

پس از یك ماه زان روی دریای چین وگذرِكردنِ از بیابانی و گذر از شهر هایی ، به رسیم به كوهی بلند كه گنگ دژ در میان آن كوه است . سد فرسنگ هم گردی كوه می باشد .  از دیدن بالا بلندی آن كوه ، چشم به ستوه می افتد . به هر سو كه به خواهیم به درون كوه برویم به سبب بلندی دیواره های آن راه نیست . و همه ی دور آن تنها یك در و یك ورودی دارد . ازین روی و آنروی آن سی و دو فرسنگ سنگ دیده می شود و كوه . و اگر در تنها درب و رَهِ این چند فرسنگ كوه ، پنج مرد جنگجو رَه و دربند را به بندند ، دیگر سد هزار سوارِ زره دار هم نمی توانند به درون گنگ دژ و كلاد بیایند . چو زین ها بگذریم و فرمان ورود بگیریم ، به گنگ دژ وارد می شویم شهری بینیم فراخ و همه گلشن و باغ وایوان و كاخ . [ آن كاخ  ،كاخ خورشید كلات است .كه سینه به سینه برای ما ماندگار گشته است و سازه ی آن با همان باور ها ی كهن بر روی بناهای كهن زیر خود ساخته شده است و می تواند كار یك رصد خانه را  به سامان رساند  ] .

اگر به كلادِ سیاوخش و گنگ دژ رفته باشیم . پیش از رسیدن و ورودِ به آن ، به كاسه كوهی ، بزرگ می رسیم . [ كلاد نام كلات به نوشته پهلوی می باشد] .

 در راه اسفالته به كلاد ، چشمِ كنج كاو  بلندای كو ه ها  را  از بیرون  چنان  می بیند كه چشم را به سوی خود می كشاند . بزرگی ، بلندی و استواری كوه ، در چرخش و پیمایشِ راه بیرون آن ، زمان و روزهای بسیاری می خواهد . این كاسه كوه ، دور تا دور گنگ دژ را فرا گرفته است . و راه ورودی آنرا دربند می نامند  . این دژ  خدا دادی ، ماندگارِ كهن ما می باشد . تیغه ای از این كاسه كوه تا بوم سرخس می رود و اكنون این تیغه مرز ایران و توران شده است . بالا رفتن از تیغه های بلندِ كاسه كوه كلاد ، از بیرون و درون بسیاردشوار است و تنها سنگ نوردانی با ابزار بسیار می توانند از آن به بالا بروند .

 آبشاری بسیار زیبا در دل كوه به رودِ كلاد می رسد كه از كوه های هزار مسجد سر چشمه می گیرد [ اكنون نام این آبشار قره سو است ] .  این رود تنها ورودیِ دژِ كلادِ گنگ دژ را ، باز نموده است و ازین سوی تنها ورودی كلاد می باشد .  كاسه كوهِ كلاد و بلندی كوه ها را هر بیننده ای می تواند از درون و بیرون گنگ دژ ببیند و قُله زو هم با بلندی و سر فرازی خود در میان كاسه كوه همه جا را می بیند . در میان كلاد و گنگ دژ هنوز كاخ خورشید یا كاخ خرشِت چهر را ماند گار داریم .

در پی نوشته بالا ، فردوسی توسی درون گنگ دژ را چنین آورده است :

بهروز میان گاه گنگ دژ را میان آبادانی گفته شده پیشینیان گرفته است ؟!

ابو نصر  استادِ بیرونی خوارزمی آورده است :

« از آنجا [ یا از خط استوا ] چهار یكی افرازین آباذانست و آنجا مسكن و بلدان است و اقلیم ها است .» [ درینجا نیمه بالای استوا گزارش شده است ] .

« و عرض عمران از میان ابتدا( ی ) خط استوا تا بجهت شمال مقدار شصت و شش درجه است از فلك و خمس و سدس درجه كه سه هزار و هفتصد و شصت میل ( بود ) ( و ) هر درجه ای از فلك پنجاه و شش میل بوذ و دو ثلث میل ...

 از زمین آن جایگاه كی مسكون است از خط استوا اندر ناحیت شمال ، شصت و سه درجه ، كی مقسوم ور هفت . و هر قسمی از آنجا اقلیمی است . طول هر اقلیمی ابتدا از مشرق تا باقصی ناحیت مغرب بوذ و حد دریا ، و عرضش ور شمال همی روذ بدرجات معلوم . » 

 ابو نصر قمی عرضِ عمرانِ زمین را 66:22 دقیقه گرفته است . اما عرضِ مسكونِ  هفت اقلیم را برابر 63 درجه نوشته است .

بهروز میان  67 را 5/33 گرفته است و آنرا با زاول و زابل یك نموده است . اما می بایست عرض 63 درجه را برای پایه كار می گرفت كه بر پایان  اقلیم چهارم استوار می گردد . و میان اقلیم چهارم قبه الارض است .

 در عرض قبه الارض كه میان هفت اقلیم و میان اقلیم چهارم می شود ، بلندی روز كه یكی از پایه های كارِ بخشبندی اقلیم ها بوده ، بنا بر نوشته ابو نصر قمی در برگ 27 برابر 14:30 وعرض آن را برابر 36:15 گرفته است . ( زمانِ 14:30 برای بلند ترین روز بر عرض نزدیك 37 درجه استوار می گردد).

در برگ 27 و نوشته ابو نصر آمده است :

«  و مطالع اندر وسط اقلیم الرابع آنجا كی عرض از خط استوا سی وشش درجه و پانزده دقیقه و درازی روز آنجا چهارده ساعت و نیم بوذ ، ....»

در برگ 20 آمده :

« و دلیل این اقلیم (چهارم) ور مذهب پارسیان شمس است ...»

ابو نصر قمی در برگ 94 دفتر آورده است :

« یاذ كنم اینجا طالع شهر ها و دلیل برجها بان :... آلاسد : ویرا تركستان تا نهایت عمران ( از ) ترك و سغد و نیشابور و  ایران شهر و طوس و بارود .»

پس شیر و خورشید به ایرانشهرو اقلیم چهارم وابسته بوده و برگزیدن شیر و خورشید هم بر پرچم ایران بر همان پایه است.

 نوشته ابو نصر را پایه كار می گیریم . و میانگاه بخش بندی های گوی های جغرافیای را چنانچه بر گنگ دژ بگیریم همه چیز بر هم استوار می گردد.

1.    كشور چهارم ( اقلیم چهارم ) بر میا ن شماره هفت و هفت كشور است .

2.    بلندی روز میانگاهِ تابستان در آن جایگاه 14:30  می باشد .

3.  عرض آن میان هفت كشور ، برابر عرض جایگاهی است . كه زمان بلند ترین روز تابستانی آن 14:30 می باشد . [ این عرض را ابو نصر 36:15 آورده است ] .

        4 . زایچه آن شیر است .

5.     خانه ی آن خورشید   است .

6.    ایرانشهر و گنگ دژِ كلاد در آنست .

7.     كاخ خورشیدِ كلات نام دار واژه « خورشِت چهر » است .

8.   گنگ دژِ كلاد همان كبود گنبد و كلات نادری است .

كبود گنبد و كلات در نزدیكی بوم سرخس و توس است . [كناره كاسه كوه مانند دیواری به سرخس پیوست است ] . [گرو ، چَرَم ، دربند ، قله زو ، خشت ، سیر زار ، یكه توت ، تپه نقاره خانه ؟! و نام های ماندگارِ روستا ها ی دیگر در گنگ دژ كلاد ما را یار میباشند ! ]      پس میانگاهِ كاخِ خورشیدِ كلاد ِگنگ دژ را میانگاه و میخگاهِ گوی هایِ جغرافیایی و طول و عرض جهانی خود می گیریم .

1.   كاخِ خورشیدِ گنگ دژِ كلاد ، بلند ترین روزِ تابستانیش ، 14:30 است .

2.   عرضش اكنون 36:59 و نزدیك به عرضِ برج رادك ، برج گنبد سرخ و بلندترین سازه خشتیِ جهان برجِ گنبد كاووس است .

3.   كاخِ خورشیدِ گنگ دژِ كلاد ، میان كاسهِ كوهِ كلاد است .

4.  بر میانِ كشورِ چهارم از هفت كشور ، پایدار است .

5.    زایچه اش شیر و خورشید هم ، خانه اش می باشد .

6. گنگ دژِ كلاد یك راهِ ورودی داشته است ؟! [ در دشت و هامونِ زیبای كلاد ، چنانچه به پایین دستِ رودخانه برویم به بندی بزرگ می رسیم ؟! این بند با دیواره ی بلند خود ورودی دشمنان همیشگی را می بسته و در خود آبِ فراوانی را نگه می داشته است و دژ بند بوده است  ] .  

7.  پس گنگ دژ ، جاودان كث و گنگ دژِ كلاد همگی  یك در دارند !

8.  دژ باستانی فرود در نزدیكِ ده گرو و در كاسه كوه كلاد ماندگار كهنن و استواری پیشینه ما می باشد .

9. گنگ دژِ كلادِ كبود گنبد ، هنوز راز های بسیارِ دیگر ی را در خود دارد...

زورمندی عمو زاده های سلمی ما نباید درین زمان گرینویچ را برای ما پایدار كند ! اگر آنها نوشته های كهن تری و سندی برای گرینویچ دارند بیاورند  ! و اگر ندارند زور نگویند و شمشیر نكشند !

      شریف جان تو زین قبه كبود ، بود برون       چنانكه گفت حكیمی ، یكی پدر دارد

                                                                                      ناصر خسرو 

 بهروز نگاره ای را در دفترش آورده است .

 نگاره شماره – 2

1 . پیشنهاد بهروز برای میانگاهِ گوی زمینِ ، گنگ دژ ، ( قبه الارض ) و  نیمروز به عرض 33/5 درجه .

 

2.  پیشنهاد نو تر بر پایه نوشته ها و برابری میان گاهِ كاخِ خورشیدِ كلادِ گنگ دژ  به عرض 37 درجه .

  

 بهروز میانگاه و میخ گاه هفت اقلیم را  بر زاول وزابل نهاده است .

در نگاره 2 و پایین تر از نگاره نخست ، با كمی ویرایشِ نگارنده ، پیشنهادِ میخ گاهِ كاخ خورشیدِ گنگ دژِ كلاد را برای قبه زمین و میخگاه آن آورده است .

 طول میخ گاه گنگ دژ بنا بر نوشته ابو نصر از شرق ( خور اید ) به غرب ( خور بران ) گرفته شده است . از 0 تا 90 تا 180 درجه .

پیشنهاد دوم هم طول از غرب آغاز شده و به شرق 180 درجه پایان می پذیرد .از 180 تا 90 تا 0 درجه .

در روش نُخست ابو نصر كه طولها از خور آید (طلوع) یا شرق آغاز می گردد ، به دانش هندسی و زمان بهتری آراسته می گردد و خورشید زمانی كه در گنگدژ كلاد به نیمروز می رسد در مدارصفر درجه در نزدیك سیدنی خورشید طلوع می كند و در آن سوی دیگر زمین و مدار 180 درجه خورشید غروب می كند .

نگاره شماره 3 - گوی جغرافیایی ابو نصر با خط های هفت كشور ، از برگ 22 دفتر ش با كمی ویرایش آمده است . 

 اما ، اگر به طول گرینویچ 30:14 درجه ( سی درجه و چهارده دقیقه )  بیافزایم طول همه ی شهر ها برابر با میانگاه كاخِ خورشیدِ گنگ دژِ كلاد  شده و قبه زمین به جای كهن خود و بر روش دوم ابو نصر استوار میشود. در زیگ زیر طولها به روش نُخست هم نوشته شده است .برگزیدن زمانِ كنونی برای تهران با زمان جهانی گرینویچ   3:30  ( سه ساعت و سی دقیقه )  جابجایی دارد!

زمان ساعت پشت دست ما یك زمان متوسط مجازی می باشد كه از چرخش خورشید مجازی بر خط استوا محاسبه شده است .

این زمان با زمان آفتابی و حقیقی بین 16 – تا 14+ دقیقه به تقریب در روزهای سال جابجا می گردد .

چنانچه طول تهران را از طول گرینویچ كم كنیم  4/51 = 51:24  = 30:14 - 81:38   كه  می شود 4/51  درجه طولِ جابجایی . زمان برای هر درجه جابجایی طول ، چهار دقیقه در خط استوا جابجا می گردد . بنابراین

 6/205= 4* 4/51  كه میشود 6/25 : 3 ساعت ، پس زمان برگزیده شده برای ایران با زمان جهانی جابجایی برابر  4/4 = 6/25 : 3  - 3:30 دارد ، كه چهار دقیقه و بیست وچهار ثانیه جابجایی جهانی میگردد . و زمان برگزیده شده ایران از شهر آباده میگذرد نه شهر تهران !

جابجایی زمان گرینویچ با زمان گنگدژ كلاد برابر   0668/239 = 4 * (  2333/30  -  90  ) دقیقه میگردد ، كه 3:59:4/008(سه ساعت وپنجاه و نه دقیقه و چهار و هشت هزارم ثانیه جابجایی دارد )  .

  اگر از كسر ثانیه آن چشم پوشی كنیم می شود چهار ساعت جابجایی ،  زمانی كه در گنگدژ كلاد نیمروز و ساعت دوازده است در گرینویچ زمان متوسط ساعت هشت روز است .پس اگر خط های جهانی ساعت را در اقیانوس آرام جابجا كنیم و بر پایه گنگ دژ بگیریم ،  روز جهانی ، چهار ساعت زود تر در تقویمها آغاز می گردد و آغا ز محور طول آن از نزدیك سیدنی میگذرد  .

اكنون در كره های جغرافیای عرض ها را 10 درجه ای بخش كرده اند . اما  دانشمندان كهن و اختر شناسان ما همیشه از عرضهای هفت اقلیم نام برده اند .  كه بر پایه بیشترین ساعت روشنایی آفتاب روزانه در آغاز تابستان پایه ریزی شده است . ابو نصر قمی و بیرونی خوارزمی و دیگر اختر شناسان زیگ نویس ، درجه بندی آنرا در زیگ ها ی خود نوشته اند . یگمان این بخش بندی به پیش از 1400 سال می پیوندد . پیشنهاد می گردد كه كره های جغرافیایی بر آن پایه ساخته شود كه كار های نیاكان و دانشمندان خود را نگهبانی كرده باشیم .

برای پژوهشگران ،گوی جغرافیایی هم با خط های هفت كشور و طولِ گنگ دژ كلاد آماده نمایش است که نگاره آن پیوست است .

كاخ خورشید :

كاخ خورشید برابرِ باور ها گذشته ، بر سازه های كهن تر زیر خود ساخته شده است . این سازه ی ترك دار ، دارای 64 ترك نیم ستونی میباشد كه دو ترك آن همیشه نیمروز را پیدا می كند . نیمروز زمانی است كه اختر شناسان دانشمندِ گذشته ما برای مبنای اندازه گیری زمان بكار میبرده اند ، كه بسادگی از روی آفتابِ روزانه پیدا میگردد . این كار به اندیشمندی در كاخ خورشید به سامان رسیده است و تصادفی نیست . اذان ظهر هم بر نیمروز هر جایگاه استوار است . در راهرو های زیر زمین و سردابه های كاخ خورشید میتوان آفتاب را به رسد كشید و از روی آن آغاز موسم های بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان را بدست آورد[18] . رسد نور آمده از سه دریچه میان تركها هم میتواند به رسد سالانه كشیده گردد .چنانچه در پوشش آسمانه كاخ خورشید چند روزنه در جایهای بایسته در آوریم میتوانیم نور نوروزگاه را بر میان كاخ خورشید به بند بكشیم كه با محاسباتِ از روی اسطرلاب (ستاره یاب) به سادگی به سامان میرسد. برای نو آوری ، میتوانیم برابرِ رسد خانه های كهن خود مانند برج رادكان  ،برج كشمار ،  گنبد سرخ مراغه ... در قله زو رسد خانه ای نوتر ساخته كه تجربه دانشمندان مان را پیگر شده و به نوشتن زیگی همیشگی دست بزنیم چون در گذشته زیگ ها را ایرانیان نوشته اند و پاسداری از آن به عهده ما فرزندان آنها می باشد و خود را باید از آلماناك (زیگ) عمو زاده های سلمی خود بی نیاز نماییم . رسد خانه های كهن ما هم میتواند یار ما برای زیگ نویسی در جایها گوناگون این سرزمین پر گهر باشد .

نگاره -  4    آغاز آفتاب نیمروذی و اذان ظهر بر ترك 16 كاخ خورشید گنگ دژ كلاد( 29/8/1381)

  

نگاره -  5   كره ساخته شده بر پایه بخش بندی هفت اقلیم و میخگاه قبه زمین بر كاخ خورشید گنگ دژ كلاد (29/8/1381)

  

  


  • آخرین ویرایش:جمعه 27 بهمن 1391
buy tadalafil pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:42 ب.ظ

You made your position quite well..
cialis sicuro in linea cialis professional yohimbe prices for cialis 50mg fast cialis online how much does a cialis cost cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis online cialis baratos compran uk cialis sans ordonnance
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:12 ق.ظ

You explained it fantastically.
purchase once a day cialis comprar cialis 10 espa241a cialis pills boards acheter cialis kamagra cialis 10 doctissimo discount cialis cialis side effects order cialis from india cialis qualitat cialis for sale south africa
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:05 ق.ظ

You actually reported this terrifically!
i recommend cialis generico click here to buy cialis buy cialis uk no prescription enter site 20 mg cialis cost ou acheter du cialis pas cher cialis online napol generic cialis at the pharmacy cialis generic availability costo in farmacia cialis cialis online deutschland
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 ب.ظ

Excellent postings. Thanks a lot.
tadalafil 10 mg cialis 20 mg cut in half generico cialis mexico cialis tablets for sale free generic cialis safe dosage for cialis cialis 100 mg 30 tablet acquistare cialis internet cialis generico online warnings for cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Wow a lot of good facts.
where do you buy cialis dose size of cialis cialis generico tadalafil generic cialis en 24 hora cialis daily reviews cialis cipla best buy cialis cipla best buy callus cialis 50 mg soft tab
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Wow plenty of valuable advice.
click here cialis daily uk cialis generic cialis dosage recommendations cialis 5mg cialis para que sirve cialis pills boards acheter du cialis a geneve cialis generique 5 mg cialis 5 mg cialis tablets
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 11:35 ب.ظ

Thanks a lot, I appreciate it.
venta de cialis canada cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri generic cialis tadalafil generic cialis 20mg uk price cialis wal mart pharmacy cialis patent expiration cialis australia org india cialis 100mg cost buy cialis
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 10:28 ق.ظ

Fantastic info. Kudos!
cialis for sale in europa safe dosage for cialis cialis 5 mg schweiz tesco price cialis cialis uk chinese cialis 50 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis generic availability comprar cialis 10 espa241a cialis tadalafil online
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Truly lots of awesome knowledge!
generic cialis at walmart cialis professional yohimbe we like it safe cheap cialis cialis tadalafil rx cialis para comprar cialis tablets australia cialis daily reviews cialis herbs cialis kamagra levitra brand cialis generic
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Truly loads of fantastic knowledge!
callus legalidad de comprar cialis cialis uk next day buying cialis overnight best generic drugs cialis cialis patent expiration cialis 5 mg para diabeticos cialis in sconto cialis sale online how do cialis pills work
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 11:10 ب.ظ

Awesome tips. Many thanks.
canadian cialis sublingual cialis online cialis taglich if a woman takes a mans cialis cialis cost cialis billig cialis pills price each how much does a cialis cost cialis online buy cialis online cheapest
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of write ups.

cialis name brand cheap tadalafilo cialis 100mg suppliers cialis online napol prix cialis once a da cialis kaufen wo cialis super acti generic cialis at the pharmacy generic cialis pro cialis tadalafil online
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 12:08 ق.ظ

Fine tips. With thanks!
cialis 100 mg 30 tablet ou acheter du cialis pas cher cialis taglich cialis cuantos mg hay cialis for daily use does cialis cause gout purchase once a day cialis buy brand cialis cheap if a woman takes a mans cialis walgreens price for cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:47 ب.ظ

Wow quite a lot of useful info!
cialis kaufen cialis italia gratis click now buy cialis brand we like it cialis price cialis pills boards cialis professional from usa cialis 10mg prix pharmaci generic cialis in vietnam purchase once a day cialis cialis 5 mg effetti collateral
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Truly tons of fantastic information!
buy cheap cialis in uk cialis generic tadalafil buy tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription low cost cialis 20mg cialis 20 mg if a woman takes a mans cialis generic cialis cialis billig cialis for sale
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:06 ب.ظ

You actually mentioned this really well!
achat cialis en europe tadalafil 20mg cialis flussig no prescription cialis cheap viagra vs cialis free generic cialis cialis professional yohimbe only now cialis 20 mg sublingual cialis online comprar cialis 10 espa241a
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:26 ب.ظ

You explained that terrifically!
cialis 30 day trial coupon online prescriptions cialis il cialis quanto costa price cialis wal mart pharmacy dosagem ideal cialis trusted tabled cialis softabs cialis online buy brand cialis cheap if a woman takes a mans cialis how do cialis pills work
canada medication cost
یکشنبه 1 مهر 1397 05:51 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmacies online prescriptions order canadian prescriptions online drugstore online reviews prescriptions from canada without most reliable canadian online pharmacies trust pharmacy canadian pharmacy canada canadian online pharmacies canadian pharmacy online 24
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:25 ب.ظ

Great write ups, Kudos.
cialis 5 mg free generic cialis buy cialis cheap 10 mg cialis coupon online prescriptions cialis cialis authentique suisse cialis generic availability cipla cialis online only now cialis for sale in us we recommend cialis best buy
http://viabiovit.com/use-of-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:35 ق.ظ

Seriously quite a lot of good material.
online viagra purchase buying online viagra buy generic viagra uk viagra alternative is it illegal to buy viagra buy generic viagra online canada cheap generic viagra buy viagra online using paypal buy viagra cheaply viagra pharmacy prices
babecolate.com/buy-cialis-20mg-fda-approved-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:01 ق.ظ

You reported this fantastically!
cialis from canada sublingual cialis online cialis para que sirve cialis daily buy cialis online cheapest warnings for cialis bulk cialis cialis great britain the best choice cialis woman tadalafil 10 mg
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:53 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buy cialis sample pack cialis rezeptfrei sterreich cialis australian price cialis tadalafil online walgreens price for cialis legalidad de comprar cialis cialis 50 mg soft tab cialis generika in deutschland kaufen cialis for sale in europa cialis for bph
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 03:09 ب.ظ
It's amazing designed for me to have a web page, which
is beneficial in favor of my know-how. thanks admin
Tadalafil 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:11 ق.ظ

Information clearly considered..
buy viagra pills online uk buy viagra sildenafil where to buy cheap viagra pharmacy usa online buy female viagra online uk online viagra how to get viagra prescription how to get viagra prescription online where can you buy viagra without a prescription viagra online usa
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 07:14 ب.ظ

Amazing data. Thank you!
buy original cialis rx cialis para comprar cialis kaufen bankberweisung we recommend cialis info cialis soft tabs for sale acquisto online cialis where do you buy cialis we choice cialis pfizer india purchasing cialis on the internet buying cialis in colombia
Buy cialis online
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:12 ق.ظ

With thanks, Useful information!
enter site very cheap cialis we like it safe cheap cialis we recommend cheapest cialis cialis super acti cialis 20mg preis cf where do you buy cialis cialis free trial fast cialis online cialis generisches kanada buy cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:48 ب.ظ

Good postings. Regards!
miglior cialis generico cialis 20 mg best price 200 cialis coupon cialis 20 mg purchasing cialis on the internet generic cialis pro cialis et insomni cialis daily costo in farmacia cialis cialis for sale south africa
foot pain dehydration
یکشنبه 11 تیر 1396 09:50 ب.ظ
I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at
the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.
http://trudiselway.blogas.lt
دوشنبه 1 خرداد 1396 11:09 ق.ظ
My brother recommended I might like this web site.
He was totally right. This post actually made my day.
You cann't imagine simply how much time I had spent
for this info! Thanks!
Chang
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:13 ب.ظ
whoah this weblog is great i love reading your posts.
Stay up the good work! You understand, many individuals are
hunting round for this information, you can help them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها
Free Page Rank Tool

پیام نگار