تبلیغات
دنیای اسرارامیز - رمز نگاری یا شیوه ی نگارش رمزی در اوستا
جمعه 11 اسفند 1391  03:53 ب.ظ
توسط: ali harandi

رمز نگاری یا شیوه ی نگارش رمزی در اوستا

(الفبای جادویی)

نویسنده : زری جمشیدی

1-پیش گفتار :

در تاریخ و نوشته های كهن ما همواره از در دست بودن اوستا به گونه ی كتاب یا نسخه ای كه در جایی با الفبایی كهن و ناشناخته نوشته شده است بر می خوریم . چه خوب است كه بدانیم  خود نام یا وازه ی "اوستا"  به زبان امروزی و از دیدگاه دسته ای از پزوهشگران زبانهای باستانی برابر با "فراتر از هر گونه دانش" یا  " واكاوی نشدنی(=آ+ویستا ك=نا گشودنی=...) می باشد كه یادآور رازی سر به مهر كه هرگز نتوان یا نشاید آن را گشود می باشد و همه ی زندها(=تفاسیر) و پازندها(=تاویل ها) یی كه بر آن تا كنون نوشته شده تنها تلاشی بوده برای انجام این كار ناشدنی! و شاید ما امروزه بتوانیم این كار را انجام دهیم زیرا پزوهشهای یكی یا دو تن از اوستاشناسان و دانشمندان زبانهای باستانی كه در دنباله از آنها سخن خواهیم گفت نشان می دهد كه این كتاب رازآمیز در آغاز و روزگار خود زرتشت كه بسیار بسیار كهن بوده و هنوز بسیاری از الفباها و خطهای نگارشی كهن(چون سانسكریت و میخی و لاتین و پهلوی و دین دبیری و ....) پدید نیامده بودند به زبان نگارشی و الفبایی نوشته شده بود كه بسیار همانند زبانهای رایانه ای و یا همان زبان اسمبلی و نشانگان دیجیتالی امروزی (= بیت و بایت) بود و این كتاب (اوستا) كه گاتاها خوانده می شد و سروده ی خود زرتشت بود به شیوه ی نگارشی رایانه های امروزی یا به زبان ساده تر به یك زبان برنامه نویسی كهن دیجیتالی نوشته شده بود و نامی هم كه برای ان پس از زرتشت گزیده شده بود براستی شایان آن بود چون هنوز در آن روزگار رایانه ای برای رمزگشایی آن ساخته نشده بود و یا اگر ابزاری همانند آن هم ساخته شده بود در دسترس همگان نبود .

2-فرزانه ی رازگشا و نخستین تلاشها :

 ادموند بردوزیكلی یا بردو سیکلی یا بردو سکلی  مارس ۱۹۰۵ - ۱۹۷۹ زبان‌شناس، فیلسوف، روان‌شناس و طبیعی‌دان مجار بود. وی استاد دانشگاه کالیفرنیا بود.) یكی از این فرزانگان می باشد كه در این زمینه پژوهشهای فراوانی را انجام داده است و نخستین گامها را در این زمینه برای برگشودن این راز باستانی برداشته است . گرچه زندگی او چند دهه مانده به روزگار شكوفایی رایانه ها و برنامه های دیجیتالی به پایان رسید اما این دیدگاه ژرف او برنامه ی پژوهشی گسترده ای را در این زمینه كلید زد كه شاید خود او نیز به گستردگی دامنه ی دیدگاه بسیار باریك بینانه اش باور نداشت .

بردوزیكلی با بهره گیری از فلسفه آیین زرتشت كه اشا نامیده می شود و بنیاد آن بر كشاكش و برهمكنش دو نیرو یا مینو(=گوهر) همزاد افزاینده (=سپنتامینیو) و كاهنده (=انگره مینیو) می باشد كه هر دوی این مینوان آفریده ی اهورامزدایند و جهان هستی فراورده فرایندهای میان این دو مینو است (در فیزیك مدرن امروزی این دیدگاه جفت بودن همه ی نیروها و ذرات pair theory نیز دیده می شود و درستی آن نشان داده شده است برای آگاهی بیشتر بنگرید به :فیزیك جدید و فلسفه ی ایران باستان نوشته پروفسور حسابی) این دیدگاه را پیشنهاد كرد كه زرتشت برای نگارش گاتاها خطی یا الفبایی بسیار رمزگونه را پدید آورد كه از دو گروه نماد یا نشانگان شانزده 16 تایی  برنهاده شده اند و در رنگ و نهاده گی با هم در ضد هستند (مانند دو مینوی ازلی) و میدان كارزار و كشاكش(=برهمكنش) آنها را با تخته ای برساخت كه سی و دو 32 خانه تهی (تهیگی كیهان=خلا فضا؟) سیاه و سپید داشت كه رزمگاه كیهانی این دو گروه بود كه نمادهای زمینی فریشتگاه سپنتایی(=مهره های سپید) و دیوهای تاریكی(مهره های تیره و سیاه) بودند و این زبان كه شیوه ی به كارگیری آن برای نگارش اوستا به روشنی در كتاب "انگاره جهانی زرتشت" (كه استاد بردوزیكلی آن را در 6 جلد نوشته  و به چاپ رسانیده است)  جلد 3 رویه 52 آمده پایه و شالودهی بازیهای پیچیده شطرنج(CHESS) و نرد رابنیاد نهاده است .

http://ketabnak.com/images/covers/thumb_ancient.ir-2-zardosht.jpg

3-ترازوی سنجش :

چنانكه گفتیم  و از راه دانش آماریگ(=ریاضی) پیشرفته امروزی نیز نشان خواهیم داد این شیوه نگارشی  یا رمزنگاری كهن گاتایی در سنجش با دانش برنامه نویسی دیجیتالی امروزی بسیار برهمانندی (= این همانی=شباهت) دارد ؟!!! و در یك سخن می توان گفت كه بسیار شگفت انگیز و باورنكردنی می نماید . آوردگاه یا تخته ی شطرنجی این سامانه ی كهن را می توان با یك سامانه ی دیجیتالی 64 بیتی همانند دانست كه از یكانهای دیجیتالی یا خانه های سیاه (=برابر با نماد o =zero صفر دیجیتال) و خانه های سپید(=برابر با نماد one=1 یك دیجیتال) پدید آمده و بر روی این خانه های سیاه و سپید دو گروه مهره ی سیاه و سپید  در دو ستون هشت تایی(8 بیتی=8 bit)  نهاده می شوند و در میدانی به پهنای سی و دو 32 خانه ی سیاه و سپید (32 بیت = نهاده می شوند و در میدانی به پهنای سی و دو 32 خانه ی سیاه و سپید (32 بیت =32 bit) با هم كارزار می كنند و شگفتا كه این برنامه كهن رمزنگاری چنان سامان یافته كه در مدلهای همانندسازی شده ی رایانه ای امروزی نیز كارایی داشته و برای نمونه در این برنامه بازی مانند (computing chess game enigne) كه یك موتور بازی پیشرفته می باشد كه برروی ابررایانه ای پیاده شده و از دستور های كهن بازی شطرنج پیروی می كند هیچ گونه بن بست  و چیزهایی از این دست دیده نشده و این ابررایانه بر بسیاری از شطرنج بازان بزرگ جهانی و استادان این بازی پیروز شده است ! و نیز چنان كه گفتیم استاد بردوزیكلی به خوبی در كتابی كه از آن در بالا یاد شد و نیز در فایل پیوستی "هنر اشا "(the art of asha) آمده نشان داده كه زرتشت چه هنرمندانه از درآمیختن این الفبای نمادپردازانه در كالبد دستور زبان نگارشی ویزه ای كه خود آن را پدید آورده بود می توانسته گروه بی شمار ی از آواها و وازگان نوشتاری را پدید آورد .

4-گواهی های دیگر بر درستی این دیدگاه :

دانشمند بزرگ روسی ژرژ گاموف در كتاب پرآوازه ی خود "یك دو سه بی نهایت" كه شادروان دكتر بیرشك آن را به پارسی برگردانیده است(رویه 8 كتاب) در قالب داستانی به نام  "شرهام شاه"  به گونه ای نمادین از این كاركرد شگرف شطرنج یاد می كند . گاموف در این داستان با دستور آماریگ (=فرمول ریاضی) ویژه ای  و با بهره گیری از یك دانه ی گندم در پر كردن و چینش خانه های تهی تخته شطرنج به جای مهره های شطرنج در یك نمودار فراروش هندازشی(=تصاعد هندسی) زیر :

63*   62  *                  4 *   3 *   *2    (*این شمار گان توانهای شمارگان زیرین خود هستند)

   2  +  2  +.................+    2  + 2  +2  + 2  + 1

كه از تصاعد بالا فرمول زیر بدست می آید :

               64 *                                        64*

          1  -   2   =     (  1  -   2   ) /    (  1  -    2  )

 و با این تصاعد هندسی شمارگان گیج كننده ی  18446744073709551615 بدست خواهد آمد ! كه بیست شماره دارد؟! و تازه این شمارگان با یك  نماد یكانی تكین ماتریسی كه همان یك دانه ی گندم است در داستان شرهام شاه به دست آمده و ما اگر این نمادهای ماتریسی را به دو گروه 16 شانزده تایی سیاه و سپید مهره های شطرنج افزایش دهیم ببینید كه چه شمارگانی بدست خواهد آمد ؟؟!!!

استاد بردوزیكلی بر این باور می باشد كه همه ی این سی و دو مهره سیاه و سپید این بازی اندیشه ساز و خردپرور نمادهایی كیهانی اند  و این شطرنج تنها یك بازی و سرگرمی نیست كه نموداری است كیهانی برای شناخت گیتی و گیهان و بنیاد هستی و ساختار جهان و نیروهای سازنده ی آن و  سرانجام آرمان بزرگ زرتشت از این شاهكار و برنامه كه ساختن الفبایی نگارشی بوده كه گاتاها  را بدان نوشته وخطی را پدید آورد كه بتواند گنجایش دانش ژرف زرتشت را داشته باشد و پشتوانه ی خوبی برای ماندگاری و جاودانه ماندن سرود های زرتشت یا همان اوستا ی گاتایی باشد بی هیچ دگرگونی و دگردیسی ای و امروزه نیز این به درستی نشان داده شده كه بهترین زبان نگارشی برای ماندگاری هر گزاره ای و دگرگونه نشدن آن زبان دانش آماریگ(= ریاضی ) می باشد.

http://www.communityofpeace.net/Pixasha/0300As11.jpg

5-گواهی های تاریخی و باستانی :

بهتر است در این بخش برای نشان دادن درستی دیدگاه استاد بردوزیكلی یاد كنیم از فرزانه ی بزرگ ایرانی ابوریحان بیرونی كه شاید در میان این دسته گواهی ها درست ترین و بهترین آنها را به دست داده است چندان كه درستی ارای او در این زمینه و نزدیكی دیدگاه او به ما بسیار شگفت انگیز  است : او در كتاب "آثارالباقیه "ی خو در این باره چنین می نویسد :

زرتشت كتابی آورد كه آن را اوستا نامند و نام این كتاب با نام همه ی كتابهای جهان ناهمانند است و از ریشه و وازگانی دیگر است و برای خود نام و واژه ای  بی همتا و بی مانند و نزاده است ! و شمار آواهای نگارشی و زبان نوشتاری آن از شمار همه ی زبان های زمین فراوان تر و بیشتر است ! و دستاویز آن كه پیامبری چون زرتشت به چنین زبان كتاب خود را آورده و نوشته است این است كه دانش آن تنها به یك نژاد و مردم  و زبانی تنها ویزه(منحصر) نشود و به همگان پیوند(ارتبط) یابد ....

تبری در تاریخ خود دباره این كتاب نوشته :

آن را بر 12000 پوست گاو نبشته امده بود چنانكه بر پوستها كنده شده بود و به زر گرفته بودند كه دستور گشتاسپ شاه چنین بود و در دژی در استخر نگهداری می شد و هیربدان را بر آن گماشته بود و اموختنش بر همه روا نبود .....

مسكویه رازی در تجارب الامم خود نیز همین سخن تبری را آورده است . مسعودی تاریخ نویس عرب در دو كتاب خود به نامهای" مروج الذهب"    و   "التنبیه والاشراف " از زرتشت و آموزه های او و چگونگی اوستا و خط شگفت و شگرف آن و دیگر خطهای نگارشی ایران باستان یاد كرده است . مسعودی در این دو كتاب روی هم رفته درباره اوستا و نگارش آن اورده :

و..... و  كتاب پر آوازه ی (اوستا)   را همو (زرتشت)  آورده است كه به نزد مردم با نام زمزمه (=این همان برگردان عربی وازه ی مانتره manthra اوستایی است زیرا اوستا را موبدان با زیر لب و آهسته می خواندند)    شناخته می شود و به نزد زرتشتیان نام آن بستاه (= ویستاه؟) است . به باور آنها زرتشت شاهكارهایی كرده و از رویدادهای بزرگ و كوچك جهان پیشگویی نموده و .... این كتاب بر بنیاد 60 شصت آوای نگارشی نوشته شده (شاید یادمانی باشد از 64 خانه ی شطرنج؟) و در هیچ یك از زبانهای جهان بیشتر از این شمارگان الفبا نداریم(=چنانكه بردوزیكلی نیز گفته و نشان دادیم كه از آمیزش نمادهای شطرنجی بی شمار آوا بدست می آید) و داستان آن دراز است كه در كتابهای اخبارالزمان و كتاب الاوسط آن ها را آورده ایم . زرادشت این كتاب را به زبانی آورد كه (مردم و دانشمندان) از آوردن كتابی همانند آن ناتوان بودند و ژرفای آن را درنمی یافتند . ....(مروج الذهب )

در جای دیگر درباره ی زبان رمزی ویژه اوستا آورده :ابستا (=اوستا) 21 سوره (به پارسی نسكه) داشت و هر سوره  200 برگ بود و شمار آواهای آن 60 بود و هر نشانه ی الفبایی آوایی جداگانه داشت و دسته ای از آن آواها پیوسته و پی در پی هم می آمد و دسته ی دیگر گسسته بود زیرا كه ویژه زبان اوستا( گاتایی) نبود . این خط را زراتشت پدید آورده بود و زرتشتیان آن را دین دبیره می نامند  ..... و اكنون (روزگار مسعودی مورخ عرب) هیچ كس این زبان را نمی داند! ....... زرادشت خطی دیگر پدید آورد كه ان را گشن دبیره (goshan dabireh) نامند و برابر با زبان همگانی است و زبان مردمان دیگر و آوای جانوران و پرندگان و دد و دام را به آن نویسند! (شاید چیزی همانند زبان نوشتاری ویژه ی نت های آهنگسازی امروزی بوده) و شماره الفبای آن 160 تا بود و هر یك آوایی ویزه داشت و .....

پایان


  • آخرین ویرایش:-
produljenje Penisa
جمعه 18 مرداد 1398 08:20 ق.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people consider worries
that they just don't know about. You managed to hit the nail
upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks
aumento peniana natural funciona
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:22 ب.ظ
Hello Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis, if so then you will definitely get good experience.
prolongador peniano
سه شنبه 8 مرداد 1398 04:17 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about je.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:47 ق.ظ

Whoa plenty of terrific knowledge!
canadian pharmaceuticals companies canadian rx world pharmacy canadian discount pharmacies in canada safe canadian online pharmacies canadian pharmacy king canada medication cost online pharmacies mexico canadian online pharmacies rated canadian medications online reputable canadian prescriptions online
Generic cialis
دوشنبه 3 تیر 1398 06:49 ق.ظ

You mentioned it very well.
cialis daily reviews cialis 20 mg cut in half where to buy cialis in ontario only now cialis 20 mg ou acheter du cialis pas cher try it no rx cialis cialis kaufen how does cialis work how does cialis work cialis 5 mg effetti collateral
http://vebysett.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:50 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis 200 dollar savings card discount cialis cialis rckenschmerzen free cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg best price cialis 5 mg buy cost of cialis cvs cialis coupons
http://clowteethca.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:05 ق.ظ

With thanks, Fantastic information.
sialis acquistare cialis internet india cialis 100mg cost cialis pills price each side effects for cialis cialis online generico cialis mexico cialis without a doctor's prescription cialis for sale in europa cialis from canada
cialis generico en mexico
شنبه 1 تیر 1398 07:18 ق.ظ

Thanks a lot! I like this!
cialis with 2 days delivery prescription doctor cialis ou acheter du cialis pas cher venta de cialis canada canadian discount cialis opinioni cialis generico cialis 5 mg para diabeticos canada discount drugs cialis cialis bula fast cialis online
Cialis canada
جمعه 31 خرداد 1398 03:11 ب.ظ

Good forum posts. Kudos!
cialis rezeptfrei generic cialis at walmart safe site to buy cialis online achat cialis en itali buying cialis in colombia cialis dosage recommendations cialis 30 day sample cialis 5 mg funziona how do cialis pills work discount cialis
http://haitralin.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:01 ب.ظ

Useful info. Thank you!
low cost cialis 20mg buy cialis uk no prescription cialis price thailand we choice cialis pfizer india how does cialis work cialis 50 mg soft tab can i take cialis and ecstasy cialis online holland cialis 20mg opinioni cialis generico
http://porchtypo.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:52 ق.ظ

You stated that adequately!
generic cialis soft gels cialis herbs cialis mit grapefruitsaft enter site very cheap cialis cialis lilly tadalafi cialis patent expiration cialis australian price cialis pas cher paris we recommend cheapest cialis acquisto online cialis
cialis tadalafil online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:55 ق.ظ

Incredible quite a lot of fantastic knowledge!
i recommend cialis generico cialis wir preise tadalafil 10 mg sialis cialis lowest price cialis 5 mg effetti collateral cialis free trial we recommend cialis info cialis usa cost buying cialis on internet
http://obntolpup.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:33 ب.ظ

Many thanks, Awesome stuff.
no prescription cialis cheap prezzo di cialis in bulgaria american pharmacy cialis venta de cialis canada enter site very cheap cialis canadian drugs generic cialis buy cialis online cheapest 5 mg cialis pharmacie en ligne bulk cialis cialis price in bangalore
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:31 ب.ظ

Tips nicely regarded..
buy online cialis 5mg low cost cialis 20mg rx cialis para comprar chinese cialis 50 mg cialis canadian drugs buy cialis online nz only best offers 100mg cialis achat cialis en suisse only now cialis for sale in us cialis daily reviews
http://caxiru.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:49 ق.ظ

Seriously many of wonderful material.
cialis super acti cialis baratos compran uk cost of cialis cvs prix cialis once a da buying cialis on internet cialis price thailand opinioni cialis generico weblink price cialis cialis pills price each cialis 10 doctissimo
http://theoprofan.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:28 ب.ظ

Incredible plenty of beneficial data!
cialis et insomni cialis baratos compran uk cialis generique 5 mg generic cialis with dapoxetine chinese cialis 50 mg tadalafil generic cialis farmacias guadalajara cialis 5mg prix cialis prezzo al pubblico generic cialis with dapoxetine
Buy generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis generico lilly cialis online napol cialis pills price each free cialis price cialis wal mart pharmacy acquistare cialis internet cialis rezeptfrei cialis lowest price where cheapest cialis ou acheter du cialis pas cher
cialis pas cher paris
جمعه 24 خرداد 1398 10:48 ب.ظ

Thanks, I like it!
cialis 10 doctissimo cialis 20mg preis cf cialis rezeptfrei cialis professional yohimbe weblink price cialis cialis 5 effetti collaterali cialis australian price cialis online nederland cialis great britain chinese cialis 50 mg
berndramsden7.wapamp.com
جمعه 24 خرداد 1398 02:29 ب.ظ
Codfish diid FULL sⲟngs with simpⅼy his mouth.
celindademaine.hatenablog.com
جمعه 24 خرداد 1398 02:00 ب.ظ
Beгmudkan culture iss Codfish and Potatoes.
http://marita668786.xtgem.com/index/__xtblog_entry/12265798-flac-to-mp3-converter?__xtblog_block_id=1
جمعه 24 خرداد 1398 01:45 ب.ظ
three. Cinnamօn Helps Regulate Blood Sugar Levelѕ.
Wyatt
جمعه 24 خرداد 1398 08:26 ق.ظ
12. Feeed your croρos and they'll feedd you.
medikament ahnlich viagra
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:28 ب.ظ

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
jjbbrooke133347691.waphall.com
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:52 ب.ظ
Analyѕis suggests cinnamnon has many health benefits.
when can i take another cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:44 ق.ظ

Wow plenty of useful material.
cialis free trial generic cialis review uk cialis generika where to buy cialis in ontario cialis tablets cialis tablets usa cialis online weblink price cialis cialis for sale in europa how does cialis work
Franziska
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:36 ب.ظ
Cumpaгa Raspbery Pi 3 Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
Maximilian
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:10 ق.ظ
Оive ⲟil is necessarry additiopnally alongside the codfish.
finnwaugh423.hatenadiary.com
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:58 ق.ظ
We've tһe cheery”seeds oon oour potato plant.
https://carleymcculloch.hatenablog.com/entry/2019/01/26/161047
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:58 ق.ظ
Raѕpberry Clafouti Recipe + Larger Picture.
Grace
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:44 ب.ظ
This is wyаt salted codfish looks like.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین پست ها
Free Page Rank Tool

پیام نگار