تبلیغات
دنیای اسرارامیز - رمز نگاری یا شیوه ی نگارش رمزی در اوستا
جمعه 11 اسفند 1391  02:53 ب.ظ
توسط: ali harandi

رمز نگاری یا شیوه ی نگارش رمزی در اوستا

(الفبای جادویی)

نویسنده : زری جمشیدی

1-پیش گفتار :

در تاریخ و نوشته های كهن ما همواره از در دست بودن اوستا به گونه ی كتاب یا نسخه ای كه در جایی با الفبایی كهن و ناشناخته نوشته شده است بر می خوریم . چه خوب است كه بدانیم  خود نام یا وازه ی "اوستا"  به زبان امروزی و از دیدگاه دسته ای از پزوهشگران زبانهای باستانی برابر با "فراتر از هر گونه دانش" یا  " واكاوی نشدنی(=آ+ویستا ك=نا گشودنی=...) می باشد كه یادآور رازی سر به مهر كه هرگز نتوان یا نشاید آن را گشود می باشد و همه ی زندها(=تفاسیر) و پازندها(=تاویل ها) یی كه بر آن تا كنون نوشته شده تنها تلاشی بوده برای انجام این كار ناشدنی! و شاید ما امروزه بتوانیم این كار را انجام دهیم زیرا پزوهشهای یكی یا دو تن از اوستاشناسان و دانشمندان زبانهای باستانی كه در دنباله از آنها سخن خواهیم گفت نشان می دهد كه این كتاب رازآمیز در آغاز و روزگار خود زرتشت كه بسیار بسیار كهن بوده و هنوز بسیاری از الفباها و خطهای نگارشی كهن(چون سانسكریت و میخی و لاتین و پهلوی و دین دبیری و ....) پدید نیامده بودند به زبان نگارشی و الفبایی نوشته شده بود كه بسیار همانند زبانهای رایانه ای و یا همان زبان اسمبلی و نشانگان دیجیتالی امروزی (= بیت و بایت) بود و این كتاب (اوستا) كه گاتاها خوانده می شد و سروده ی خود زرتشت بود به شیوه ی نگارشی رایانه های امروزی یا به زبان ساده تر به یك زبان برنامه نویسی كهن دیجیتالی نوشته شده بود و نامی هم كه برای ان پس از زرتشت گزیده شده بود براستی شایان آن بود چون هنوز در آن روزگار رایانه ای برای رمزگشایی آن ساخته نشده بود و یا اگر ابزاری همانند آن هم ساخته شده بود در دسترس همگان نبود .

2-فرزانه ی رازگشا و نخستین تلاشها :

 ادموند بردوزیكلی یا بردو سیکلی یا بردو سکلی  مارس ۱۹۰۵ - ۱۹۷۹ زبان‌شناس، فیلسوف، روان‌شناس و طبیعی‌دان مجار بود. وی استاد دانشگاه کالیفرنیا بود.) یكی از این فرزانگان می باشد كه در این زمینه پژوهشهای فراوانی را انجام داده است و نخستین گامها را در این زمینه برای برگشودن این راز باستانی برداشته است . گرچه زندگی او چند دهه مانده به روزگار شكوفایی رایانه ها و برنامه های دیجیتالی به پایان رسید اما این دیدگاه ژرف او برنامه ی پژوهشی گسترده ای را در این زمینه كلید زد كه شاید خود او نیز به گستردگی دامنه ی دیدگاه بسیار باریك بینانه اش باور نداشت .

بردوزیكلی با بهره گیری از فلسفه آیین زرتشت كه اشا نامیده می شود و بنیاد آن بر كشاكش و برهمكنش دو نیرو یا مینو(=گوهر) همزاد افزاینده (=سپنتامینیو) و كاهنده (=انگره مینیو) می باشد كه هر دوی این مینوان آفریده ی اهورامزدایند و جهان هستی فراورده فرایندهای میان این دو مینو است (در فیزیك مدرن امروزی این دیدگاه جفت بودن همه ی نیروها و ذرات pair theory نیز دیده می شود و درستی آن نشان داده شده است برای آگاهی بیشتر بنگرید به :فیزیك جدید و فلسفه ی ایران باستان نوشته پروفسور حسابی) این دیدگاه را پیشنهاد كرد كه زرتشت برای نگارش گاتاها خطی یا الفبایی بسیار رمزگونه را پدید آورد كه از دو گروه نماد یا نشانگان شانزده 16 تایی  برنهاده شده اند و در رنگ و نهاده گی با هم در ضد هستند (مانند دو مینوی ازلی) و میدان كارزار و كشاكش(=برهمكنش) آنها را با تخته ای برساخت كه سی و دو 32 خانه تهی (تهیگی كیهان=خلا فضا؟) سیاه و سپید داشت كه رزمگاه كیهانی این دو گروه بود كه نمادهای زمینی فریشتگاه سپنتایی(=مهره های سپید) و دیوهای تاریكی(مهره های تیره و سیاه) بودند و این زبان كه شیوه ی به كارگیری آن برای نگارش اوستا به روشنی در كتاب "انگاره جهانی زرتشت" (كه استاد بردوزیكلی آن را در 6 جلد نوشته  و به چاپ رسانیده است)  جلد 3 رویه 52 آمده پایه و شالودهی بازیهای پیچیده شطرنج(CHESS) و نرد رابنیاد نهاده است .

http://ketabnak.com/images/covers/thumb_ancient.ir-2-zardosht.jpg

3-ترازوی سنجش :

چنانكه گفتیم  و از راه دانش آماریگ(=ریاضی) پیشرفته امروزی نیز نشان خواهیم داد این شیوه نگارشی  یا رمزنگاری كهن گاتایی در سنجش با دانش برنامه نویسی دیجیتالی امروزی بسیار برهمانندی (= این همانی=شباهت) دارد ؟!!! و در یك سخن می توان گفت كه بسیار شگفت انگیز و باورنكردنی می نماید . آوردگاه یا تخته ی شطرنجی این سامانه ی كهن را می توان با یك سامانه ی دیجیتالی 64 بیتی همانند دانست كه از یكانهای دیجیتالی یا خانه های سیاه (=برابر با نماد o =zero صفر دیجیتال) و خانه های سپید(=برابر با نماد one=1 یك دیجیتال) پدید آمده و بر روی این خانه های سیاه و سپید دو گروه مهره ی سیاه و سپید  در دو ستون هشت تایی(8 بیتی=8 bit)  نهاده می شوند و در میدانی به پهنای سی و دو 32 خانه ی سیاه و سپید (32 بیت = نهاده می شوند و در میدانی به پهنای سی و دو 32 خانه ی سیاه و سپید (32 بیت =32 bit) با هم كارزار می كنند و شگفتا كه این برنامه كهن رمزنگاری چنان سامان یافته كه در مدلهای همانندسازی شده ی رایانه ای امروزی نیز كارایی داشته و برای نمونه در این برنامه بازی مانند (computing chess game enigne) كه یك موتور بازی پیشرفته می باشد كه برروی ابررایانه ای پیاده شده و از دستور های كهن بازی شطرنج پیروی می كند هیچ گونه بن بست  و چیزهایی از این دست دیده نشده و این ابررایانه بر بسیاری از شطرنج بازان بزرگ جهانی و استادان این بازی پیروز شده است ! و نیز چنان كه گفتیم استاد بردوزیكلی به خوبی در كتابی كه از آن در بالا یاد شد و نیز در فایل پیوستی "هنر اشا "(the art of asha) آمده نشان داده كه زرتشت چه هنرمندانه از درآمیختن این الفبای نمادپردازانه در كالبد دستور زبان نگارشی ویزه ای كه خود آن را پدید آورده بود می توانسته گروه بی شمار ی از آواها و وازگان نوشتاری را پدید آورد .

4-گواهی های دیگر بر درستی این دیدگاه :

دانشمند بزرگ روسی ژرژ گاموف در كتاب پرآوازه ی خود "یك دو سه بی نهایت" كه شادروان دكتر بیرشك آن را به پارسی برگردانیده است(رویه 8 كتاب) در قالب داستانی به نام  "شرهام شاه"  به گونه ای نمادین از این كاركرد شگرف شطرنج یاد می كند . گاموف در این داستان با دستور آماریگ (=فرمول ریاضی) ویژه ای  و با بهره گیری از یك دانه ی گندم در پر كردن و چینش خانه های تهی تخته شطرنج به جای مهره های شطرنج در یك نمودار فراروش هندازشی(=تصاعد هندسی) زیر :

63*   62  *                  4 *   3 *   *2    (*این شمار گان توانهای شمارگان زیرین خود هستند)

   2  +  2  +.................+    2  + 2  +2  + 2  + 1

كه از تصاعد بالا فرمول زیر بدست می آید :

               64 *                                        64*

          1  -   2   =     (  1  -   2   ) /    (  1  -    2  )

 و با این تصاعد هندسی شمارگان گیج كننده ی  18446744073709551615 بدست خواهد آمد ! كه بیست شماره دارد؟! و تازه این شمارگان با یك  نماد یكانی تكین ماتریسی كه همان یك دانه ی گندم است در داستان شرهام شاه به دست آمده و ما اگر این نمادهای ماتریسی را به دو گروه 16 شانزده تایی سیاه و سپید مهره های شطرنج افزایش دهیم ببینید كه چه شمارگانی بدست خواهد آمد ؟؟!!!

استاد بردوزیكلی بر این باور می باشد كه همه ی این سی و دو مهره سیاه و سپید این بازی اندیشه ساز و خردپرور نمادهایی كیهانی اند  و این شطرنج تنها یك بازی و سرگرمی نیست كه نموداری است كیهانی برای شناخت گیتی و گیهان و بنیاد هستی و ساختار جهان و نیروهای سازنده ی آن و  سرانجام آرمان بزرگ زرتشت از این شاهكار و برنامه كه ساختن الفبایی نگارشی بوده كه گاتاها  را بدان نوشته وخطی را پدید آورد كه بتواند گنجایش دانش ژرف زرتشت را داشته باشد و پشتوانه ی خوبی برای ماندگاری و جاودانه ماندن سرود های زرتشت یا همان اوستا ی گاتایی باشد بی هیچ دگرگونی و دگردیسی ای و امروزه نیز این به درستی نشان داده شده كه بهترین زبان نگارشی برای ماندگاری هر گزاره ای و دگرگونه نشدن آن زبان دانش آماریگ(= ریاضی ) می باشد.

http://www.communityofpeace.net/Pixasha/0300As11.jpg

5-گواهی های تاریخی و باستانی :

بهتر است در این بخش برای نشان دادن درستی دیدگاه استاد بردوزیكلی یاد كنیم از فرزانه ی بزرگ ایرانی ابوریحان بیرونی كه شاید در میان این دسته گواهی ها درست ترین و بهترین آنها را به دست داده است چندان كه درستی ارای او در این زمینه و نزدیكی دیدگاه او به ما بسیار شگفت انگیز  است : او در كتاب "آثارالباقیه "ی خو در این باره چنین می نویسد :

زرتشت كتابی آورد كه آن را اوستا نامند و نام این كتاب با نام همه ی كتابهای جهان ناهمانند است و از ریشه و وازگانی دیگر است و برای خود نام و واژه ای  بی همتا و بی مانند و نزاده است ! و شمار آواهای نگارشی و زبان نوشتاری آن از شمار همه ی زبان های زمین فراوان تر و بیشتر است ! و دستاویز آن كه پیامبری چون زرتشت به چنین زبان كتاب خود را آورده و نوشته است این است كه دانش آن تنها به یك نژاد و مردم  و زبانی تنها ویزه(منحصر) نشود و به همگان پیوند(ارتبط) یابد ....

تبری در تاریخ خود دباره این كتاب نوشته :

آن را بر 12000 پوست گاو نبشته امده بود چنانكه بر پوستها كنده شده بود و به زر گرفته بودند كه دستور گشتاسپ شاه چنین بود و در دژی در استخر نگهداری می شد و هیربدان را بر آن گماشته بود و اموختنش بر همه روا نبود .....

مسكویه رازی در تجارب الامم خود نیز همین سخن تبری را آورده است . مسعودی تاریخ نویس عرب در دو كتاب خود به نامهای" مروج الذهب"    و   "التنبیه والاشراف " از زرتشت و آموزه های او و چگونگی اوستا و خط شگفت و شگرف آن و دیگر خطهای نگارشی ایران باستان یاد كرده است . مسعودی در این دو كتاب روی هم رفته درباره اوستا و نگارش آن اورده :

و..... و  كتاب پر آوازه ی (اوستا)   را همو (زرتشت)  آورده است كه به نزد مردم با نام زمزمه (=این همان برگردان عربی وازه ی مانتره manthra اوستایی است زیرا اوستا را موبدان با زیر لب و آهسته می خواندند)    شناخته می شود و به نزد زرتشتیان نام آن بستاه (= ویستاه؟) است . به باور آنها زرتشت شاهكارهایی كرده و از رویدادهای بزرگ و كوچك جهان پیشگویی نموده و .... این كتاب بر بنیاد 60 شصت آوای نگارشی نوشته شده (شاید یادمانی باشد از 64 خانه ی شطرنج؟) و در هیچ یك از زبانهای جهان بیشتر از این شمارگان الفبا نداریم(=چنانكه بردوزیكلی نیز گفته و نشان دادیم كه از آمیزش نمادهای شطرنجی بی شمار آوا بدست می آید) و داستان آن دراز است كه در كتابهای اخبارالزمان و كتاب الاوسط آن ها را آورده ایم . زرادشت این كتاب را به زبانی آورد كه (مردم و دانشمندان) از آوردن كتابی همانند آن ناتوان بودند و ژرفای آن را درنمی یافتند . ....(مروج الذهب )

در جای دیگر درباره ی زبان رمزی ویژه اوستا آورده :ابستا (=اوستا) 21 سوره (به پارسی نسكه) داشت و هر سوره  200 برگ بود و شمار آواهای آن 60 بود و هر نشانه ی الفبایی آوایی جداگانه داشت و دسته ای از آن آواها پیوسته و پی در پی هم می آمد و دسته ی دیگر گسسته بود زیرا كه ویژه زبان اوستا( گاتایی) نبود . این خط را زراتشت پدید آورده بود و زرتشتیان آن را دین دبیره می نامند  ..... و اكنون (روزگار مسعودی مورخ عرب) هیچ كس این زبان را نمی داند! ....... زرادشت خطی دیگر پدید آورد كه ان را گشن دبیره (goshan dabireh) نامند و برابر با زبان همگانی است و زبان مردمان دیگر و آوای جانوران و پرندگان و دد و دام را به آن نویسند! (شاید چیزی همانند زبان نوشتاری ویژه ی نت های آهنگسازی امروزی بوده) و شماره الفبای آن 160 تا بود و هر یك آوایی ویزه داشت و .....

پایان


  • آخرین ویرایش:-
buy levitra 20 mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:17 ق.ظ

Thank you! A good amount of stuff!

levitra 10 mg prezzo buy generic levitra buy generic levitra buy levitra 20 mg levitra generic generic levitra buy levitra 10mg cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 04:32 ق.ظ

You actually revealed this terrifically!
venta cialis en espaa cialis tablets australia cialis generico milano acheter cialis meilleur pri cialis prezzo al pubblico how to buy cialis online usa precios de cialis generico dose size of cialis miglior cialis generico free cialis
buy cialis uk
یکشنبه 8 مهر 1397 01:57 ق.ظ

Amazing a good deal of helpful information!
order cialis from india cialis in sconto online prescriptions cialis 40 mg cialis what if i take 200 cialis coupon cialis 5 mg buy cialis 5 mg cialis super kamagra we like it cialis price buy online cialis 5mg
canada pharmacy online
شنبه 31 شهریور 1397 04:40 ب.ظ

Incredible plenty of beneficial info!
drugstore online canadian prescription drugstore best canadian pharmacies online online pharmacies mexico canadian medications, liraglutide prescription drugs without prior prescription canada medication cost best canadian pharmacies online canada drug most reliable canadian online pharmacies
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:18 ب.ظ

You said it adequately.!
estudios de cialis genricos buy brand cialis cheap only best offers 100mg cialis cialis 20 mg buy cialis online nz cialis 10mg prix pharmaci cialis 200 dollar savings card are there generic cialis we choice cialis uk cialis generisches kanada
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:18 ق.ظ

You reported this superbly.
wow look it cialis mexico canada discount drugs cialis prezzo cialis a buon mercato cialis para que sirve effetti del cialis enter site 20 mg cialis cost comprar cialis 10 espa241a acheter cialis kamagra cialis for sale south africa opinioni cialis generico
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:46 ق.ظ

Whoa loads of valuable information!
viagra cheap no prescription cheapest viagra pills online purchase viagra online uk buy viagra online viagra purchase cheap viagra tablets viagra without presc viagra cheap online uk buy viagra superdrug buy women viagra
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:07 ب.ظ

This is nicely put! .
only best offers cialis use click now cialis from canada the best choice cialis woman tadalafilo generic cialis at walmart cialis en 24 hora canadian discount cialis cialis generico postepay cialis online napol cost of cialis cvs
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:34 ب.ظ

Thanks a lot, Fantastic stuff.
cialis 5 mg buy achat cialis en itali buy cialis cheap 10 mg cialis coupons cialis generique 5 mg acquisto online cialis cialis 20 mg best price cialis generique cialis canada on line are there generic cialis
buy viagra in pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:12 ق.ظ

Incredible tons of excellent facts.
where to buy sildenafil uk pharmacy order online online pharmacy for viagra buy generic viagra online canada order viagra uk viagra tablets buy online prices for viagra viagra buy viagra how to get viagra with prescription buying viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:32 ق.ظ

Regards. I like it!
cialis 5 mg cialis tablets canada discount drugs cialis buy online cialis 5mg tadalafil 10 mg cialis generico in farmacia cialis in sconto cialis venta a domicilio does cialis cause gout cialis flussig
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 04:04 ق.ظ

You made your point!
cialis cipla best buy cost of cialis cvs if a woman takes a mans cialis cialis kamagra levitra are there generic cialis legalidad de comprar cialis enter site natural cialis how much does a cialis cost cialis et insomni cialis uk next day
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:07 ب.ظ

Incredible lots of beneficial knowledge.
brand cialis generic best generic drugs cialis cialis reviews generic cialis at the pharmacy cialis for sale in europa cialis ahumada cialis australian price tadalafilo cialis uk achat cialis en itali
Generic for viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:21 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cheap generic viagra pharmacy viagra online buy now viagra uk viagra prices generic sildenafil uk buy viagra china buy cheap viagra pills online buy viagra canada viagra order online how to get prescription viagra
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 04:30 ب.ظ

Wonderful tips. Thank you!
canadian cialis cialis generico cialis daily new zealand cialis without a doctor's prescription canadian drugs generic cialis buy cialis uk no prescription cialis venta a domicilio opinioni cialis generico prezzo di cialis in bulgaria cialis baratos compran uk
Buy generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:26 ب.ظ

With thanks. Plenty of advice!

cialis generico online cialis 20mg prix en pharmacie acquisto online cialis tadalafil 20 mg cialis prices cialis generico cialis 5 effetti collaterali cialis lowest price wow cialis 20 cialis 5 mg schweiz
Olga
جمعه 17 آذر 1396 08:42 ب.ظ
There's definately a lot to learn about this issue. I like all
the points you made.
یه دوست
جمعه 11 اسفند 1391 11:16 ب.ظ
بدون خرید CD یا سرمایه گذاری از اینترنت درآمد کسب کنید
حداقل 500 هزار تومان در ماه
کاملا قانونی ( شرکت ثبت شده ) 7 سال سابقه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها
Free Page Rank Tool

پیام نگار